เล่นบาคาร่าได้ที่นี่,บาคาร่าเกมออนไลน์

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายอนุญาตให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“กรุงไทย เอ็กซ์สปริง” หรือ เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยกรุงไทย เอ็กซ์สปริงมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พบ 2 ตำแหน่งงาน

Developer Engineer

Banking and Finance Programmer / Developer

19-ก.ค.-22

 1-3 ปี,  งานประจำ

Software Developer Mid - Senoir Level

19-ก.ค.-22

0-1 ปี (เช่นบัณฑิตใหม่), งานประจำ